VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ VÝROBKOV Kneipp na E-SHOPe www.Kneipp.sk

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) pre internetový predaj výrobkov Kneipp na e-shope na internetovej stránke www.kneipp.sk (ďalej len „e-shop“) upravujú práva a povinnosti v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou TEAS, spol. s r.o. so sídlom Priemyselná 8, 900 27 Bernolákovo, IČO: 313 739 92 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 7137/B, Oddiel: Sro, na strane predávajúceho (ďalej len „Predávajúci“) a jej zákazníkmi (ďalej len „Kupujúci“) pri predaji a kúpe kozmetických výrobkov značky „Kneipp“ (ďalej len „Tovar“).

1.2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky a každej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji cez e-shop. Na platnosť a účinnosť od VOP odlišných alebo dodatočných podmienok dohodnutých Predávajúcim a Kupujúcim v kúpnej zmluve sa vyžaduje ich písomná forma.

1.3. Kupujúcim v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nie je zmluvným partnerom Predávajúceho na základe osobitného zmluvného vzťahu, ktorá prejavila záujem o kúpu alebo je kupujúcim Tovaru a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu a ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku vybraného Tovaru.

1.4. Kupujúcim so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení individuálnej kúpnej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa kupujúcim/spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá kupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.5. Registrácia znamená vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o Kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou kúpy Tovaru.

II. Objednávka

2.1. Kupujúci, ktorý má záujem o kúpu Tovaru si môže vybrať z dvoch spôsobov objednania Tovaru:
2.1.1. Bez registrácie: prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (internetu) Kupujúci vyplní požadované údaje v elektronickej objednávke na internetovej stránke www.kneipp.sk (ďalej len „Objednávka“), alebo
2.1.2. S registráciou: pri registrácii Kupujúci vyplní požadované údaje v elektronickom formulári na stránke www.kneipp.sk a pri každej nasledujúcej Objednávke po prihlásení postačí vyplniť Objednávku bez ďalšieho udávania požadovaných údajov.

2.2. V prípade prejaveného záujmu zo strany Kupujúceho o objednanie a kúpu Tovaru vyplní Kupujúci Objednávku. V Objednávke musia byť uvedené Predávajúcim požadované identifikačné údaje Kupujúceho, t.j.:
2.2.1. meno a priezvisko, resp. obchodné meno, adresa, resp. sídlo/miesto podnikania; miesto dodania (doručovacia adresa) Tovaru, ak je rozdielna ako fakturačná adresa, kontaktná e-mailová adresa,
2.2.2. informácie o Tovare: presnú špecifikáciu s uvedením názvu Tovaru, množstva a ceny,
2.2.3. dátum Objednávky, spôsob dodania, cena za dodanie Tovaru, spôsob úhrady ceny za Tovar.

2.3. Po vyplnení všetkých nevyhnutných údajov a po potvrdení a odoslaní Objednávky zo strany Kupujúceho, bude Kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu doručené potvrdenie o prijatí Objednávky spolu s jej znením, v ktorom bude uvedený aj odkaz na VOP a Reklamačný poriadok Predávajúceho. Odoslaná a zo strany Predávajúceho potvrdená Objednávka sa považuje za obojstranne prijateľný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu príslušného Tovaru podľa Objednávky. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú momentom potvrdenia prijatia príslušnej Objednávky zo strany Predávajúceho (ďalej len „Kúpna zmluva“)

2.4. V prípade, ak na strane Kupujúceho vystupuje spotrebiteľ, aplikujú sa na ustanovenia Kúpnej zmluvy a VOP ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov. V zmysle ustanovenia tohto bodu VOP Kúpna zmluva ani VOP neobsahujú ustanovenia, ktorými by sa Kúpna zmluva odchyľovala od zákona v neprospech spotrebiteľa, ani ustanovenia, ktorými by sa spotrebiteľ vopred vzdával svojich práv alebo inak zhoršoval svoje zmluvné postavenie.

III. Cena Tovaru a platobné podmienky

3.1. Cena Tovaru (s DPH i bez DPH) je na internetovej stránke www.kneipp.sk uvedená vždy pri každom Tovare a je platná v momente zadania Objednávky. Tovar bude dodaný Kupujúcemu v platnej cene.

3.2. Znížená cena Tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“ alebo „ZĽAVA“), platí len do vypredania zásob tohto Tovaru. Akcie sú obmedzené množstvom daného Tovaru, a to podľa skladových zásob Predávajúceho. V prípade, že si Kupujúci objedná väčšie množstvo Tovaru so zníženou cenou ako sú zásoby Predávajúceho na sklade, má tento právo ponúknuť Kupujúcemu rovnaký Tovar v bežnej nezníženej/neakciovej platnej cene alebo iný, podobný Tovar. Kupujúci má právo takúto ponuku odmietnuť.

3.3. Kupujúci je oprávnený upravovať uvedené ceny Tovaru ako aj poskytované zľavy. O cenách Tovaru bude Kupujúci informovaný na internetovej stránke www.kneipp.sk. Kupujúci je taktiež oprávnený meniť údaje o Tovare, týkajúce sa najmä jeho veľkosti balenia, hmotnosti, EAN kód a pod. ).

3.4. Kupujúci uhradí cenu za objednaný Tovar spôsobom, ktorý si zvolí v Objednávke, a to:


3.4.1. platbu debetnými a kreditné kartami Mastercard, Visa, Maestro a Visa Electron prostredníctvom platobnej brány Go pay

3.4.2 platbu na dobierku (pri prevzatí tovaru - v hotovosti alebo platobnou kartou);

IV. Dodacie podmienky

4.1. Objednaný Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke ako adresu dodania. Predávajúci doručuje objednaný Tovar výlučne len na adresy na území Slovenskej republiky; v prípade, ak Kupujúci v Objednávke uvedie doručovaciu adresu mimo územia Slovenskej republiky, Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to formou oznámenia zaslaného na kontaktnú e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

4.2. Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar za považuje za splnený aj v prípade, ak bol Predávajúci, resp. zmluvný prepravca Predávajúceho pripravený odovzdať Kupujúcemu objednaný Tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak bolo Kupujúcemu zo strany Predávajúceho umožnené prevzatie objednaného Tovaru a Kupujúci si objednaný Tovar neprevezme z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

4.3. V prípade, ak si Kupujúci objednaný Tovar neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním objednaného Tovaru.

4.4. Objednaný Tovar bude Kupujúcemu zaslaný prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho v závislosti od výšky ceny objednaného Tovaru. Pre efektívnejšie doručenie Tovaru je vhodné, aby Kupujúci uviedol v Objednávke aj svoj telefonický kontakt.

4.5. Cena dopravy objednaného Tovaru:
4.5.1. vo výške 3,30 EUR pri Objednávke Tovaru v celkovej hodnote do 40,- EUR,
4.5.2. bezplatne, v prípade Objednávky Tovaru v celkovej hodnote od 40,- EUR.

V. Dodacie lehoty

5.1. Objednaný Tovar, bude Kupujúcemu dodaný podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho spravidla do siedmych (7) pracovných dní odo dňa potvrdenia o prijatí Objednávky zo strany Predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.2. Predávajúci sa v čo najvyššej možnej miere snaží zabezpečiť, aby Tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu bol dostupný na sklade, avšak jeho dostupnosť Predávajúci nezaručuje. V prípade, že Kupujúcim objednaný Tovar nebude dostupný v lehote uvedenej v bode 5.1 VOP, Predávajúci, resp. ním poverený pracovník kontaktuje Kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

5.3. Predávajúci vyvinie maximálne úsilie, aby Vám bol Tovar dodaný Predávajúcemu v obvyklej lehote, avšak Predávajúci nie je zodpovední za omeškanie spôsobené vyššou mocou.

VI. Prevzatie Tovaru

6.1. Kupujúci je povinný pri preberaní objednaného Tovaru od zmluvného prepravcu Predávajúceho zásielku aj Tovar vizuálne s odbornou starostlivosťou skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je Kupujúci povinný zásielku s objednaným Tovarom prevziať.

6.2. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky s Tovarom a/alebo chybnej zásielky objednaného Tovaru pri preberaní (chýbajúce množstvo, poškodenie Tovaru alebo dodávka iného Tovaru ako uvedený v Objednávke), spíše zmluvný doručovateľ Predávajúceho s Kupujúcim záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok); jedna kópiu reklamačného lístka je určená pre Kupujúceho.

6.3. Kupujúci podpísaním dokladu o prevzatí zásielky objednaného Tovaru (u dopravcu), resp. podpísaním dodacieho listu bezvýhradne súhlasí s prevzatím Tovaru a potvrdzuje, že zásielka s objednaným Tovarom je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.

6.4. V prípade, ak Kupujúci Tovar nepreberie na mieste, resp. na adrese, ktorú uviedol v Objednávke a za prítomnosti zmluvného doručovateľa, alebo bezdôvodne odmietne od neho prevziať objednaný Tovar, preberá Kupujúci zodpovednosť za prípadné poškodenie Tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku. Reklamácia v predmetnom prípade nebude zo strany Predávajúceho uznaná a Predávajúci má nárok na náhradu vzniknutých nákladov zo strany Kupujúceho.

VII. Záručné podmienky

7.1. Záručné podmienky za Tovar a reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

VIII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

8.1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom a/alebo VOP. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od počiatku zrušuje. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť písomné, podpísané osobou oprávnenou konať a podpisovať v mene a na účet konajúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy zmluvnej strane, ktorej je určené.
8.2. Kupujúci je oprávnený zrušiť Objednávku po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim až do chvíle, kým nebude Kupujúci zo strany Predávajúceho informovaný o tom, že Objednávka Kupujúceho bola Predávajúcim akceptovaná (došlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy). Po vyexpedovaní zásielky objednaného Tovaru je Kupujúci povinný túto prevziať podľa ustanovení článku VI. VOP o Prevzatí Tovaru.

8.3. V prípade, ak Kupujúcemu so statusom spotrebiteľa Tovar nevyhovuje je oprávnený v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia zásielky s objednaným Tovarom. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu písomnou formou a zaslať predmetný Tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu:

TEAS, spol. s r.o. 
Priemyselná 8
90027 Bernolákovo

8.4. Vrátenie Tovaru formou dobierky Predávajúci neakceptuje a nepovažuje za vrátenie Tovaru v zmysle predchádzajúceho bodu VOP.

8.5. V oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 8.3. VOP (vzorový formulár odstúpenia od Kúpnej zmluvy je zverejnený na internetovej stránke (www.kneipp.sk) je Kupujúci povinný uviesť číslo Objednávky, dátum prevzatia zásielky s objednaným Tovarom, názov vráteného Tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Kupujúci je ďalej povinný k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy priložiť aj kópie dokladu o úhrade Tovaru, tzn. potvrdenie od zmluvného prepravcu Predávajúceho v zmysle odseku 3.4. VOP a dokladu o prevzatí Tovaru (faktúra, dodací list). Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci podá na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty podľa bodu 8.3. VOP. Nevyhnutnosťou je, aby Kupujúci Tovar vrátil v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeranú starostlivosť o Tovar.

8.6. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje. V prípade splnenia podmienok zo strany Kupujúceho v zmysle odseku 8.5. VOP je Predávajúci povinný vrátený Tovar prevziať a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote pätnástich (15) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za Tovar, a to formou úhrady na číslo účtu uvedené Kupujúcim v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo poštovou poukážkou na Kupujúcim uvedenú adresu. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.

8.7. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch VOP, nie je odstúpenie od Kúpnej zmluvy platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú Kupujúcim za Tovar a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním riadne a včas nevráteného Tovaru naspäť Kupujúcemu.

8.8. V prípade vrátenia zásielky s objednaným Tovarom z dôvodu ich neprevzatia zo strany Kupujúceho, nebude táto Kupujúcemu opätovne zasielaná. V uvedenom prípade sa Kúpna zmluva ruší. V prípade, ak Kupujúci sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného Tovaru, má Predávajúcu nárok na náhradu nákladov spojených s vrátením zásielky zo strany Kupujúceho.

8.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru objednaného na základe Objednávky, resp. dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho.

8.10. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a vráti Predávajúcemu Tovar, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný alebo hodnota predmetného Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty Tovaru a Kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

8.11. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Tovar, ktorý
a. môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
b. je uzavretý o v ochrannom obale, a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

IX. Ochrana osobných údajov

9.1. Kupujúci ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje potvrdením a odoslaním Objednávky Predávajúcemu dobrovoľný výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutom v Objednávke, resp. registračnom formulári a výlučne pre účely a v súvislosti s objednaním, kúpou a dodaním Tovaru a/alebo jeho príslušenstva. Kupujúci ako dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely špecifikované v predchádzajúcej vete formou zaškrknutia príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov, pred odoslaním Objednávky, resp. pri registrácii na internetovej stránke www.kneipp.sk.

9.2. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením preukázateľne doručeným Predávajúcemu, nie však skôr ako pred zánikom/vysporiadaním všetkých práv, pohľadávok, povinností a záväzkov z Kúpnej zmluvy – potvrdenej Objednávky.

9.3. Kupujúci po odoslaní Objednávky alebo registrácií môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostávať správy o ponúkanom Tovare, akciách a službách predávajúceho na ním zadanú e-mailovú adresu.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. V prípade, že niektoré z ustanovení VOP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení VOP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia VOP.

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce a/alebo súvisiace s plnením Objednávky/Kúpnej zmluvy sa budú v prvom rade snažiť riešiť zmierom – dohodou.

10.3. V prípade, ak Kupujúci v postavení spotrebiteľa reklamoval dodaný Tovar a nebol spokojný s vybavením reklamácie zo strany Predávajúceho, alebo ak sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom jej vybavenia, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci v postavení spotrebiteľa právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci v postavení spotrebiteľa právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ním vybraného subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov môže byť ktorákoľvek príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

10.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Objednávky a Kúpnej zmluvy. Odoslaním Objednávky, ktorého podmienkou je vyjadrenie súhlasu s oboznámením sa so znením VOP (zaškrknutie predmetného políčka) Kupujúci potvrdzuje a vyhlasuje, že sa s obsahom VOP oboznámil a súhlasí s nimi a že VOP a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na záväzkovo - právny vzťah zmluvných strán založený Kúpnou zmluvou – potvrdenou Objednávkou.

10.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie VOP, pričom ním upravené znenie VOP sa stáva pre Kupujúceho záväzným okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.kneipp.sk.

10.6. Toto znenie VOP je účinné od 3.8.2021