REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI TEAS, spol. s r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1.    Tento Reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) spoločnosti TEAS spol. s r.o. so sídlom Priemyselná 8, 900 27 Bernolákovo, IČO: 31373992 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 7137/B, Oddiel: Sro  (ďalej len „Predávajúci“), upravuje práva a povinnosti dotknutých osôb ako kupujúcich (ďalej len „Kupujúci“) súvisiacich so spôsobom a podmienkami uplatnenia reklamačných nárokov Kupujúcich, vyplývajúcich z  vád a/alebo záruky tovarov ponúkaných a predávaných v prevádzkarniach Predávajúceho a/alebo prostredníctvom e-shopu www.kneipp.sk (ďalej len „Tovar“) a spôsob a podmienky ich vybavenia zo strany Predávajúceho.

1.2.    Kupujúcim v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá si zakúpila Tovar/je kupujúcim Tovaru a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvorila s Predávajúcim kúpnu zmluvu v zmysle príslušných všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby berú na vedomie, že záručné podmienky môžu byť pre nich odlišné od záručných podmienok pre spotrebiteľov. 

1.3.    Kupujúcim so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení individuálnej kúpnej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa kupujúcim/spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá kupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2. Uplatnenie Reklamácie

2.1.    Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky s objednaným Tovarom alebo na vadný Tovar a/alebo chybnú zásielku (chýbajúce množstvo, poškodenie Tovaru alebo dodávka iného Tovaru ako bol uvedený v objednávke), je Kupujúci povinný uplatniť pri prevzatí Tovaru v prevádzkarni Predávajúceho a/alebo pri prevzatí zásielky s objednaným Tovarom. Pri preberaní zásielky s Tovarom od doručovateľa Kupujúci vyplní priložený reklamačný lístok, ktorý Kupujúci odošle spolu s dotknutým Tovarom Predávajúcemu.

2.2.    Reklamáciu na kvalitu/akosť zakúpeného Tovaru môže Kupujúci uplatniť počas celej záručnej doby Tovaru, a to vyplnením Reklamačného formuláru zverejneného Predávajúcim, resp. iného dokumentu obsahujúceho požadované informácie (ďalej len „Reklamačný formulár“) a jeho odovzdaním poverenému pracovníkovi v prevádzkarni Predávajúceho a/alebo zaslaním doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu TEAS spol. s r.o., Priemyselná 8, 900 27 Bernolákovo (ďalej len „Reklamácia“).

2.3.    Dĺžka a plynutie záručnej doby sa riadia právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zakúpeného Tovaru Kupujúcim.

2.4.    Kupujúci uvedie v prípade Reklamácie uviesť v Reklamačnom formulári číslo pokladničného dokladu a/alebo faktúry/dodacieho listu, resp. objednávky, druh reklamovaného Tovaru, jeho množstvo a dôvod Reklamácie a priloží kópie uvedených dokladov a v prípade kúpy Tovaru prostredníctvom e-shopu potvrdenie o prevzatí zásielky s Tovarom, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

2.5.    Reklamovaný Tovar je Kupujúci povinný vrátiť späť v pôvodnom obale bezprostredne v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s prílohami, opatrený dátumom a podpisom Kupujúceho. V prípade zaslania reklamovaného Tovaru doporučenou poštou alebo kuriérom je Kupujúci Reklamovaný Tovar povinný zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu Tovaru počas prepravy. Za takéto poškodenie Tovaru Predávajúci nenesie zodpovednosť. Kupujúci na požiadanie Predávajúceho predloží všetky doklady súvisiace s Reklamáciou Tovaru a reklamovanými vadami a poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri jej vybavovaní.

2.6.    Pri doručení reklamovaného Tovaru zodpovedná osoba Predávajúceho Tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu a  stanoví rozhodujúci dátum pre plynutie lehoty na vybavenie Reklamácie, ktorým je dátum prijatia Tovaru Predávajúcim. Tovar zaslaný formou dobierky Predávajúci nepreberá. V prípade reklamovania Tovaru osobne Kupujúcim v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, zodpovedná osoba Predávajúceho vybaví Reklamáciu v zásade na mieste s výnimkou prípadov, kedy sa pre posúdenie Reklamácie podľa jeho posúdenia bude vyžadovať dlhší čas; zodpovedná osoba Predávajúceho v tomto prípade Tovar prevezme a stanoví rozhodujúci dátum pre plynutie lehoty na vybavenie Reklamácie.

2.7.    V prípade, ak si Kupujúci Reklamáciu neuplatní spôsobom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku Reklamačného poriadku, objektívne tak znemožní Predávajúcemu posúdenie a vybavenie jeho Reklamácie Tovaru, v dôsledku čoho Predávajúci nezodpovedá za následne vzniknuté škody a dodatočné náklady Predávajúceho a rovnako aj nezodpovedá za nevybavenie Reklamácie Tovaru Kupujúceho riadne a včas. V takomto prípade je Predávajúci oprávnený Reklamáciu Tovaru Kupujúceho zamietnuť.

2.8.    Nárok na uplatnenie Reklamácie vád Tovaru zaniká v prípade nesprávnej/neodbornej manipulácie s Tovarom a/alebo nesprávneho/neodborného používania Tovaru, ako aj neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, a to najmä (nie však výlučne) pri: a.    porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak je Tovar nejakými opatrený, b.    uschovaní a používaní Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru, c.    používaní Tovaru v rozpore s návodom na používanie/obsluhu a/alebo účelom použitia a/alebo charakterom Tovaru, d.    poškodení Tovaru spôsobenom nesprávnou údržbou a/alebo manipuláciou.

3. Vybavenie Reklamácie

3.1.    Predávajúci prijme Reklamáciu uplatnenú si Kupujúcim v súlade s príslušnými odsekmi článku 2. Reklamačného poriadku prevzatím Reklamačného formulára a reklamovaného Tovaru od dotknutého Kupujúceho.

3.2.    Predávajúci vybaví prijatú Reklamáciu v zásade bezodkladne po jej prijatí, resp. v odôvodnených prípadoch do tridsiatich (30) dní od prevzatia Reklamačného formulára a reklamovaného Tovaru. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári uviesť požadovaný spôsob vybavenia jeho Reklamácie, ktorý od Predávajúceho požaduje; tento spôsob musí byť Kupujúcim určený najneskôr pri doručení vyplneného Reklamačného formulára Predávajúcemu. Predávajúci na základe posúdenia predmetu Reklamácie vybaví Reklamáciu - ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného predmetu reklamácie - Tovaru, jeho výmenou, vrátením ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov. Po márnom uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného Tovaru za nový.

3.3.    V odôvodnených prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania Reklamácie, o čom Kupujúceho riadne upovedomí.

3.4.    V prípade, ak sa zo strany Kupujúceho jedná o opakovanú neoprávnenú Reklamáciu, má Predávajúci právo považovať takéto konanie Kupujúceho za zneužitie práv kupujúceho a môže si voči takémuto Kupujúcemu uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním takejto neoprávnenej Reklamácie.

3.5.    V prípade, ak posúdenie Reklamácie závisí od odborného posúdenia tretej osoby, postupuje Predávajúci v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

4. Spoločné a záverečné ustanovenia

4.1.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie Reklamačného poriadku, pričom ním upravené znenie Reklamačného poriadku sa stáva pre Kupujúceho záväzným okamihom jeho zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.kneipp.sk, pričom Kupujúci má možnosť si ho riadne prečítať a oboznámiť sa s jeho ustanoveniami v čase pred kúpu Tovaru (zaplatením kúpnej ceny) v prevádzkarni Predávajúceho, resp. pred odoslaním objednávky.

4.2.    Toto znenie Reklamačného poriadku je účinné od 3.8.2021.