INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE

POUŽÍVATEĽOV E-SHOPU www.kneipp.sk  

 

podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

TEAS, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 8, 900 27 Bernolákovo, email: recepcia@teas.sk, IČO: 31 373 992, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7137/B (ďalej len „spoločnosť“) je prevádzkovateľom e-shopu a webovej stránky www.kneipp.sk (ďalej aj ako „e-shop“).

 

Zodpovedná osoba

Spoločnosť neurčila zodpovednú osobu.

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania

  • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy vytvorenie a vedenie užívateľského účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií

Ak si vytvoríte užívateľský účet v e-shope, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite), na základe právneho základu, ktorým je plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením Vášho užívateľského účtu. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu existencie Vášho užívateľského účtu.

  • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy

Ak v e-shope nakúpite ako fyzická osoba, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe právneho základu, ktorým je plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru. Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame Vaše kontaktné údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

  • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti – ide najmä o spracovanie na nasledovné účely: plnenie právnych povinností vyplývajúcich z obchodných vzťahov, identifikácia kupujúceho a jeho zástupcov, riešenie sťažností, správa registratúry, plnenie povinností v oblasti daní a účtovníctva, to všetko najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  • Spracúvanie na základe oprávneného záujmu spoločnostiponuka produktov a služieb spoločnosti

Pokiaľ ste s nami uzatvorili kúpnu zmluvu, môžeme v určitých prípadoch spracúvať Vaše kontaktné údaje aj bez existencie Vášho konkrétneho súhlasu a to na účely Vášho informovania  o nových výrobkoch a službách. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účel podľa predchádzajúcej vety môžete kedykoľvek bezplatne namietať.

  • Spracúvanie na základe oprávneného záujmu spoločnostihodnotenie produktov

Spoločnosť môže sprístupniť na web stránke s-shopu možnosť hodnotenia produktov. Po spracovaní vašej objednávky vás spoločnosť môže kontaktovať na emailovú adresu zadanú pri objednávke, s cieľom umožniť vám hodnotenie zakúpených produktov. Právnym základom použitia vašej emailovej adresy na tento účel je náš oprávnený záujem spočívajúci v efektívnom zabezpečení možnosti hodnotenia produktov.

  • Spracúvanie na základe oprávneného záujmu spoločnosti – ochrana a domáhanie sa práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu zákazníkom a iným osobám; ochrana spoločnosti pred podvodmi a inou majetkovou ujmou.
  • Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, prípadne na účely plnenia zmluvy kontaktný formulár

Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z potreby odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo užívateľa e-shopu.

  • Spracúvanie na základe súhlasu zasielanie newslettera
  • Spracúvanie na základe súhlasu súťaže

Prostredníctvom nášho newslettera alebo webovej stránky máte možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Pokiaľ v osobitných ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je uvedené inak, alebo ak nám neudelíte ďalší výslovný súhlas, budú Vaše osobné údaje získané od Vás v súvislosti s účasťou na súťaži použité výlučne na realizáciu a vyhodnotenie súťaže (napr. výber výhercu, informovanie výhercu o výhre, zaslanie výhry).

 

Kategórie dotknutých osobných údajov

Bežné osobné údaje. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov je určený príslušnými právnymi predpismi alebo vyplýva zo zmluvnej dokumentácie, formulárov, prípadne je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Ide najmä o osobné údaje potrebné na identifikáciu používateľov/zákazníkov a ich zástupcov, transakčné údaje a prípadne aj ohodnotenie produktov a služieb zo strany zákazníkov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

V súvislosti s plnením zmluvy alebo Vašich následných požiadaviek môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr.:

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu, ktorú príslušné právne predpisy stanovujú ako dobu archivácie takýchto údajov, vo všeobecnosti najviac po dobu 5 rokov od vybavenia objednávky. V prípade vytvorenia a vedenia užívateľského účtu budú osobné údaje uchovávané po dobu jeho existencie, v prípade jeho zrušenia budú osobné údaje užívateľa vymazané. V prípade súťaží budú osobné údaje účastníkov vymazané po oznámení výhercov. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných lehôt, aby bolo v prípade výskytu vady možné vec opraviť alebo vymeniť. V prípade, že osobné údaje sú nevyhnutné na uplatňovanie práv a oprávnených záujmov, osobné údaje môžu byť uchovávané aj po dlhšiu dobu, maximálne však po dobu 5 rokov od právoplatného skončenia akéhokoľvek typu konania vedeného spoločnosťou voči zákazníkovi, resp. zákazníkom voči spoločnosti. Doba uchovávania osobných údajov môže vyplývať aj z právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Uchovávanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním osobných údajov

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. V prípade, ak nemáme legitímny oprávnený záujem na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Zároveň máte právo namietať voči profilovaniu, ktoré je založené na takomto spracúvaní. V prípade ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa na takýto účel nesmú ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako dotknutá osoba si vyššie uvedené práva uplatňujete voči spoločnosti prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

8. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy a/alebo vytvorenie užívateľského účtu je dobrovoľné, poskytnutie osobných údajov na tieto účely je zmluvnou požiadavkou, pričom v prípade ich neposkytnutia nebudete môcť uzatvoriť s nami príslušnú zmluvu. V niektorých prípadoch môže byť získanie a využívanie produktov a služieb spoločnosti podmienené poskytnutím osobných údajov v zákonom v požadovanom rozsahu. V takomto prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia dotknutá osoba nebude môcť získať a využívať produkty a služby spoločnosti. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely alebo účely zapojenia sa do súťaže na základe vášho súhlasu, neposkytnutie osobných údajov v tomto prípade má za následok to, že nebudete od nás dostávať marketingové ponuky, alebo nemožnosť zapojiť sa do súťaže.

 

9. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:

Osobné údaje získavame: 

-obvykle priamo od Vás prostredníctvom e-shopu alebo pri komunikácii s Vami,

- v prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto údajov je 

  Váš zástupca, prípadne prepravná spoločnosť, poskytovateľ platobných služieb alebo dodávateľ tovaru/ servisné centrum príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby.

 

10. Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Spoločnosť nezamýšľa uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín, ani medzinárodným organizáciám.

 

11. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

12. Informácie o inom účele, ak má spoločnosť v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané

Spoločnosť nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané, s výnimkou osobných údajov registrovaných užívateľov, ktorí neskôr v e-shope nakúpia. V takomto prípade bude spoločnosť poskytnuté osobné údaje registrovaného používateľa v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov spracúvať ďalej na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a to po dobu, ktorú príslušné právne predpisy stanovujú ako dobu archivácie takýchto údajov, vo všeobecnosti najviac po dobu 5 rokov od vybavenia objednávky. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie zmluvy, a v prípade ich neposkytnutia dotknutá osoba nebude môcť nakúpiť v e-shope.